Vedtægter for Possementen

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

 1. Foreningens navn er Possementen.
 2. Foreningen har hjemsted på formandens privatadresse, senere på Vandværksvej 17, 5560 Aarup.

§ 2 FORMÅL

 1. Foreningens formål er at opnå råderet over ”de gule tidligere administrationsbygninger” på Vandværksvej 17, 5560 Aarup – herefter kaldet Possementen.
 2. Foreningens formål er at renovere, istandsætte og vedligeholde Possementen.
 3. Foreningen formål er at indrette og drive Possementen som et kulturhus med åbne værksteder, og egnede lokaler til kulturelle, kreative og rekreative formål.
 4. Foreningen formål er at søge og skaffe midler til istandsættelse, vedligehold og indretning af Possementen.
 5. Foreningens formål er at stille bygningen og dens faciliteter til rådighed for dens medlemmer, andre borgere og aktører.
 6. Foreningens formål er at samarbejde om og med andre aktører og kulturelle foreninger.
 7. Foreningens formål er at udbrede kendskab til Possementen og dens aktiviteter gennem diverse medier.

§ 3 IDEGRUNDLAG

 1. Possementen skal være et sted, hvor man kan komme og bruge sine hænder eller udøve sin hobby.
 2. Possementen skal være åben for enhver myndig person.
 3. Possementen skal have fokus på klima og genbrug – herunder FNs verdensmål – ved indretning og renovering.
 4. Possementen skal være folkelig, et sted hvor ideer opstår og gror, når mennesker mødes.
 5. Possementen kan være et sted, hvor man kan få hjælp til at udvikle ideer til en egentlig produktion af et færdigt produkt.
 6. Possementen skal være et mødested på tværs af alder, kultur, køn, erhverv…
 7. Possementen skal kunne tilbyde kurser, undervisning, lokaler, værktøj.

§ 4 MEDLEMMER

 1. Som medlem kan optages enhver myndig privatperson, forening eller firma, der støtter op om foreningens formål og idegrundlag.
 2. Medlemskab medfører en stemme ved generalforsamling og medlemsmøder.
 3. Medlemskab medfører at man får adgang til Possementen og dens faciliteter.
 4. Der kan oprettes støttemedlemmer med færre rettigheder.
 5. Medlemskab varetages af kassereren.

§ 5 FORENINGENS LEDELSE

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på max. fem medlemmer, der konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær. Hertil max. to suppleanter der uden stemmeret kan deltage i bestyrelsens møder.
 2. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til eksterne foreninger og organisationer. Repræsentanterne refererer til bestyrelsen.
 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. I lige år vælges to medlemmer og i ulige år vælges tre medlemmer. Første gang afgøres perioden ved lodtrækning.
 4. Indtræder en suppleant som afløser for et bestyrelsesmedlem i dennes valgperiode, skal mandat afprøves ved førstkommende generalforsamling.
 5. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Der tages referat fra møderne.
 6. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal være tilgængelig for medlemmer.
 7. Bestyrelsens beslutninger føres til protokol.
 8. Bestyrelsen sørger for, at beslutninger gennemføres.
 9. Bestyrelsen kan hyre og afskedige personale, konsulenter, faglært arbejdskraft o.l.
 10. Bestyrelsen kan også nedsætte arbejds- og projektgrupper.

§ 6 REGNSKAB OG REVISION

 1. Foreningens regnskab følge kalenderåret.
 2. Assistance med regnskab kan udføres af revisor, der udpeges på generalforsamling.
 3. I forhold til tredjemand tegnes foreningen af formanden og kasserer i forening.
 4. Foreningens daglige økonomi varetages af kassereren.
 5. Foreningens likvider anbringes i et pengeinstitut.
 6. Foreningens bestyrelse og medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingent.

§ 7 GENERALFORSAMLING

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens medlemmer.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes af bestyrelsen.
 3. Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt, evt. ved opslag med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
 4. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det forgangne år. Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
  7. Eventuelt.
 5. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 6. Endelig dagsorden vedlagt de nødvendige bilag skal være generalforsamlingen i hænde senest 7 dage før mødets afvikling.
 7. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer af foreningen.
 8. Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det.

§ 8 VEDTÆGTER OG FORENINGENS OPLØSNING

 1. Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.
 2. Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
 3. Hvis foreningen opløses skal eventuelle uforbrugte midler tilføres kulturelle formål.

§ 9 IKRAFTTRÆDEN

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 25. aug. 2021